24 કલાકમાં 1 કરોડવાર જોવાયું ગુરુ રંધાવાનું આ નવું સોંગ Made In India

08 Jun, 2018

સોંગઃ મેડ ઇન ઈન્ડિયા

સિંગરઃ ગુરુ રંધાવા

મ્યૂઝીક કમ્પોઝરઃ ગુરુ રંધાવા

ગીતકારઃ ગુરુ રંધાવા

કાસ્ટઃ ગુરુ રંધાવા, ઇલનાઝ નુરુઝી